Házirend

Az Akvárium Klub Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Erzsébet tér 12., Cg. 01-09-182559, telefon: +36 30 860-33-68, email: [email protected], az Üzemeltető) által üzemeltetett Akvárium Klub jelen házirendje az Akvárium Klubra vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. Az Akvárium Klub területére való belépéssel a Látogató tudomásul veszi a jelen házirendet, valamint azt, hogy annak betartását a Látogatók személyi és vagyoni biztonsága, valamint az Üzemeltető jogos érdekei céljából az Üzemeltető ellenőrzi.

 1. BELÉPÉS AZ AKVÁRIUM KLUBBA
 2. / Az Akvárium Klubba belépni nyitvatartási időben lehet. Az Akvárium Klub bizonyos programjaira az Üzemeltető belépődíjat szedhet, amelynek árát saját belátása szerint határozhatja meg. A belépődíjak a www.akvariumklub.hu weboldalon kerülnek közzétételre. Az Üzemeltető kizárja a jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve azt az esetet, amennyiben az adott program törlésre kerül. A helyszíni jegypénztár mindenkori nyitva tartásáról Üzemeltető az online felületein és a helyszínen nyújt tájékoztatást.
 3. / Az Akvárium Klub területére belépni, onnan eltávozni csak az Üzemeltető által őrzött, Látogatók számára nyitva álló bejáratokon keresztül lehet.
 4. / A megvásárolt jegy az adott eseményre belépésre jogosító karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a jegy eredeti, még nem került felhasználásra, és ahhoz annak birtokosa jogszerűen jutott hozzá. Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést megtagadja. Ugyanígy jogosult az Üzemeltető a belépést az eseményre megtagadni, ha a jegybirtokos hamis, hamisított vagy korábban már felhasznált jeggyel kíván belépni.
 5. / A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a programhelyszínt. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot az Üzemeltető nem pótolja vagy cseréli. Az Üzemeltető fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy az Akvárium Klub területén tartózkodó személyek karszalagjának meglétét a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogyamennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a karszalag nem eredeti, hamis, hamisított, korábbi rendezvényről átragasztott vagy egyéb módon manipulált, úgy a belépést megtagadhatja.
 6. / Az Üzemeltető az Akvárium Klubban tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy az Akvárium Klub területére bevihető tárgyakat (pl.: nagy méretű táska, esernyő) eszközöket korlátozza. Így különösen tilos az Akvárium Klub területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek az Akvárium Klub területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató az Akvárium Klub területére nem léphet be.

Az Akvárium Klub a rendezvények idején ruhatárat működtet, melynek használata kötelező. A Látogató az Akvárium Klub egyes termeibe (Nagyhall, Kishall, Akvárium Lokál) kabáttal, táskával, esernyővel nem léphet be, ezeket köteles a ruhatárban elhelyezni.

 1. / A Látogató nem jogosult bevinni az Akvárium Klub területére a nem az Akvárium Klub területén – az Üzemeltető által – forgalmazott italokat, élelmiszereket.
 2. / Az Akvárium Klub területére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem lehet. Az Üzemeltető az Akvárium Klubban tartózkodó többi Látogató érdekében a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja.
 3. / Az Üzemeltető a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult az Akvárium Klub bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására. Az Üzemeltető a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – az Üzemeltető irodahelyiségében teheti meg.
 4. / Az Akvárium Klub nyitott területére – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok léptethetők be, díjmentesen, és csak gazdájuk által, kizárólag a mindenkori nappali nyitva tartás óráiban, az általános normák megtartása mellett, más Látogatók zavarása nélkül. Amennyiben az Üzemeltető indokoltnak látja, úgy felkérheti a háziállattal érkező Látogatót a szájkosár és a póráz használatára, esetleg az Akvárium Klub elhagyására. Az Akvárium Klub nyitott területére az esti órákban (20 órától zárásig), illetve a zárt terekbe állatok – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően – nem hozhatók be. / Az Akvárium Klub vendégterébe, ide értve a terasz területét is, kerékpárt behozni tilos. A biciklivel érkező Látogatók a környék nyilvános kerékpártárolóit használhatják.

10./ A fenti 1-9. pontokban Látogatókra előírt szabályok be nem tartása esetén a Látogató az Akvárium Klub területére történő belépésben megakadályozható illetve onnan eltávolítható. Eltávolítható továbba az a Látogató is,

 • akinek a magatartása a biztonsági személyzet megítélése alapján más személyek életét, testi épségét vagy vagyontárgyaik épségét veszélyezteti ;

 

 • korábban az Akvárium Klub területéről eltávolításra vagy kitiltásra került;

 

 • a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá;

 

 • személyi igazolványával, útlevelével, jogosítványával, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányával az életkorát igazolni nem képes vagy hajlandó;

 

 • társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;

 

 • felszólítás ellenére sem távolítja el az Akvárium Klub területéről azon tárgyakat, amelyek behozatala az I/5. pont értelmében tilos;

 

 • nem a bejáraton keresztül jutott az Akvárium Klub területére, vagy onnan korábban eltávolították vagy kitiltották;

 

 • a természetes vagy épített környezet épségét veszélyeztető, illetve garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;

11/ Aki a vendégekkel, személyzettel szemben agresszívan viselkedik, minden további nélkül eltávolítható az Akvárium Klub területéről.

12./ Akit a fentiek alapján az Akvárium Klub területéről eltávolítottak vagy kitiltottak, a belépési díjat nem igényelheti vissza.

13./ A 18 éven aluli vendégekre vonatkozó szabályok 

7 éves kor alatt ingyenes a belépés jeggyel rendelkező felnőtt kíséretében. 3 év alatti gyerekek kizárólag fülvédővel léphetnek be koncertre.

16 év alatti vendégek (16. életévüket az adott napon még be nem töltöttek) a rendezvényeket csak jeggyel rendelkező felnőtt kíséretében vagy szülő által meghatalmazott, jeggyel rendelkező nagykorú kíséretében látogathatják. A szülői meghatalmazást itt letölthető.

16 év feletti vendégek (16. életévüket már betöltöttek) belépőjeggyel és akár felnőtt kíséret nélkül is beléphetnek.

18 év alatti vendégek (18. életévüket az adott napon még be nem töltöttek) esetében a helyszíni jegykezelés során megkülönböztető színnel ellátott karszalag felhelyezésére kerül sor – melynek megállapításához az életkort igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) felmutatására van szükség. A sérült karszalag érvénytelen, illetve a megkülönböztető belépő eltávolítása is szigorúan tilos.

Kizárólag 18 éven felüliek léphetnek be minden olyan eseményre, ami 22:00 óra után kezdődik.

Fenti eljárásoktól és intézkedésektől az Akvárium Klub saját döntése alapján eltérhet.

 1. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
 2. / A Látogató az Akvárium Klub területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató az Akvárium Klub területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Az Üzemeltető kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
 3. / A Látogató tudomásul veszi, hogy az Akvárium Klubban tartott rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől erre engedélyben részesülő személyek, illetve sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), továbbá más Látogatók is. Amennyiben a Látogató az Akvárium Klub területére belép, vagy ott tartózkodik, előfordulhat, hogy a kamerák látószögébe, így felvételre, illetve adásba kerül, azaz a Látogatóról kép- és hangfelvételek készülhetnek és kerülhetnek felhasználásra.

Az előzőekben írtak értelmében a Látogató az Akvárium Klubba való belépéssel, illetve az ott történő tartózkodással, illetőleg az Akvárium Klub rendezvényein történő részvétellel kifejezetten hozzájárul a kép- és hangfelvételek elkészítéséhez, sugárzásához és bármely egyéb módon való felhasználásához, és ebben a körben hozzájárulását adja arca, megjelenése és megnyilvánulásai közléséhez is, azzal, hogy a Látogató kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában annak hozzájárulása alapján korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (ideértve az Akvárium Klub népszerűsítését is), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására. A Látogató külön is hozzájárul, hogy az Üzemeltető, valamint az Üzemeltetőtől engedélyben részesülő személyek az Akvárium Klub rendezvényeit, illetve a koncerteket, programokat rögzíthetik, a rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjeszthetik, sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, ismételten sugározhatják vagy más módon a közönséghez közvetíthetik, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató kifejezetten elfogadja, hogy nem jogosult semmilyen ellenszolgáltatásra vagy kompenzációra.

A Látogató jogosult az Akvárium Klubban hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak az Üzemeltető előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik

 1. / Az Akvárium Klub területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 2. / Az Akvárium Klubban tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. A pultoknál való kiszolgálás során a Látogató az életkorának személyazonosító okmánnyal történő igazolására hívható fel. Amennyiben az életkorát a Látogató nem képes vagy hajlandó az előzőekben írtak szerint igazolni, az Üzemeltető megtagadhatja a szeszesitallal történő kiszolgálást. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása az Akvárium Klub területén is tilos, azt a törvény bünteti.
 3. / Az Üzemeltető – személy- és vagyonbiztonsági okokból – az Akvárium Klub bejáratánál, teraszán, vendégterében, kiszolgáló pultoknál, és valamennyi rendezvénytermében térfigyelő rendszert alkalmaz. Az így rögzített képfelvételek 3 munkanapon belül törlésre kerülnek, amennyiben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény nem került rögzítésre.
 4. / Az Akvárium Klub területére telepített és ott üzemeltetett berendezéseket, eszközöket, közlekedési utakat rendeltetésszerűen és figyelmesen – a megkülönböztető színeket, világításokat, burkolatváltásokat mindenkor szem előtt tartva – kell használni. Az Akvárium Klub nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy alkohol, illetve egyéb kábítószer hatása alatt álló Látogatóval történt balesetekért, sérülésekért.
 5. / Tekintettel arra, hogy az Akvárium Klub célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, az Akvárium Klub területén bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos
 6. / A 1999. évi XLII. törvény (a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól ) 2. § (1) bekezdése alapján az Akvárium Klub zárt terein belül tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt helyet az Üzemeltető a teraszon, a bejáratoktól öt méteres távolságon kívül alakít ki. A dohányzási tilalom vonatkozik minden füstöt és/vagy vízgőzt kibocsátó dohányzási illetve azt helyettesítő termék használatára is. A dohányzásra előírt szabályok be nem tartása esetén a Látogató az Akvárium Klub területére történő belépésben megakadályozható illetve onnan eltávolítható.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. / Az Üzemeltető kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

Az Akvárium Klub területén nagy teljesítményű fény és hangtechnikai berendezések üzemelnek, a belépés csak a Látogató saját felelősségére történik. Az Akvárium Klub ellenőrizhető módon, a vonatkozó egészségügyi előírásoknak és zajvédelmi szabályoknak megfelelően működteti fény és hangtechnikai berendezéseit. Az Akvárium Klub nem vállal felelősséget a vendégek olyan esetleges egészségügyi panaszaiért, melyeket a berendezések nem megfelelő működésével összefüggésben vélelmeznek.Az epilepsziára hajlamos vendégeknek a rendezvények látogatását nem javasoljuk, kérjük, minden esetben a kezelő orvossal konzultáljon.

 

Mozgáskorlátozott és/vagy kerekesszékes Látogató az online jegy vásárlásakor, a megfelelő opció választásával, ebbéli minőségére vonatkozó igazolást kap (voucher), melynek a helyszínen való felmutatását követően jogosult az akadálymentesített nézőtérre való belépésre és az ott tartózkodásra. Ez a lehetőség csak bizonyos rendezvényeken, a helyszín adottságaiból fakadóan korlátozott számban hozzáférhető. Amennyiben az előzetesen igazolt jogosultak létszáma alapján további férőhelyek maradnak, úgy az előzetesen nem regisztrált mozgáskorlátozott és/vagy kerekesszékes vendégek számára is biztosítható az akadálymentesített nézőtér használata.

 

 1. / A Látogató tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így különösen azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
 2. / A Látogató teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy az általa behozott háziállat által az Akvárium Klub területén okozott károkért, mind az Üzemeltető, mind a további Látogatók, mind pedig más harmadik személyek felé. Nem mentesül a felelősség alól a károkozó, az Üzemeltető biztonsági személyzetének kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségének elmulasztására való hivatkozással.
 3. / Az Üzemeltető az Akvárium Klubban ruhatárat üzemeltet. A ruhatári jegy csak egyszeri beadásra jogosít. A Látogató részére a ruhatárban elhelyezett ingóságai kizárólag a ruhatári jegy ellenében kerülnek kiszolgáltatásra, a ruhatári jegy elvesztése esetén az Üzemeltető azokat csak a ruhatár zárását követően adja ki. A ruhatár bilétát gondosan kérjük, gondosan őrizze meg, mivel csak a bilétával együtt visszaszolgáltatni a berakott értékeket. Amennyiben elhagyásra kerül a biléta,. Csak az eredeti ruhatári jegy jogosít a ruhák kiadására, telefonon bemutatott jegy nem. A ruhatárban felejtett tárgyakat a rendezvénytől számított 30 napig tudjuk tárolni, ennek lejáratát követően nem áll módunkban megőrizni őket. Az Üzemeltető a Látogatók által az Akvárium Klubba bevitt ingóságokban, értéktárgyakban esett kárért, illetőleg azok eltűnéséért csak abban az esetben felel, ha azok a ruhatárban kerültek elhelyezésre, és minden egyéb esetben a felelősségét a Látogató felé teljes mértékben kizárja. A ruhatárba az Üzemeltető kizárólag olyan ingóságokat és értéktárgyakat fogad be, amelyeket a Látogatók egy, az Akvárium Klubhoz hasonló intézménybe rendszerint magukkal visznek, és amelyek értéke a 25.000 forintot nem haladja meg, az Üzemeltető továbbá nem fogad be a ruhatárba ékszereket, készpénzt vagy értékpapírokat. A Látogató a ruhatár használatával elfogadja, hogy a leadott ingóságok értéke az előző mondatban írt értékhatárt nem haladja meg. A jelen bekezdésben írtak szerinti ingóságokért és értéktárgyakért, valamint a kabátokban, táskákban hagyott ingóságokért és értéktárgyakért a felelősségét az Üzemeltető kifejezetten kizárja. A ruhatárban felejtett tárgyakat az Üzemeltető legfeljebb egy hónapig őrzi meg. A Látogató ingóságai után az [email protected] email-címen érdeklődhet.
 4. / Az Üzemeltető a program változtatásának jogát fenntartja. A jegyen és a honlapon feltüntetett időpontok kizárólag tájékoztató jellegűek, a koncertek és az azokat követő egyéb rendezvények időtartalma a meghirdetetthez képest változhat.
 5. / Ha a rendezvényen repohár rendszer működik, a Látogató a erre vonatkozó szabályok szerint veheti igénybe a vendéglátási szolgáltatást. Erről bővebb információ itt található: https://akvariumklub.hu/gyik/

A repoharat később tokenre lehet visszaváltani. A repohár pénzre való visszaváltására nincs lehetőség.

A koncerttermekbe üvegpohárral belépni tilos! Igény esetén a személyzet műanyagpoharat biztosít.

 1. / Az Üzemeltetőnek jogában áll a különböző programokon különböző összegű belépőket kérni, illetve bizonyos helyszíneket belátása szerint zárva tartani, vagy zártkörű rendezvények kapcsán, korlátozni az oda való bejutását.
 2. / Az Üzemeltető kéri a vendégeit, hogy bármilyen rendellenesség, elhagyott csomag, baleset vagy károkozás észlelése esetén haladéktalanul jelezzék ezt a biztonsági személyzetnek vagy az Akvárium Klub bármely munkatársának. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül.

9./ Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Házirendben foglaltaktól adott esetben eltérjen, melyről a rendelkezésére álló kommunikációs felületein tájékoztatja a Látogatókat.

Jelen Házirend érvényessége határozatlan időre szól, az Üzemeltető jogosult a Házirend egyoldalú módosítására. A módosítás a honlapon való közléstől számítva hatályos. A belépésre korábban jogosult Látogató, a módosult Házirend hatálybalépésétől számított 8 napig, de legkésőbb a rendezvény megkezdését megelőző 3 napig, a jogviszonytól indokolás nélkül elállhat.

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!

Budapest, 2023. 12. 11.  Akvárium Klub Üzemeltető Kft.

 

 

Az Akvárium Klub vendégeinek biztonságáért a Valton-Sec Kft. felel.
(1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., telefon: +361 3097144, email: [email protected])